Guide To Medieval and Renaissance Manuscripts in the Huntington Library


HM 1727

View all images for this manuscript

MEDITATIONS ON THE PSALMS, in Flemish
Flanders, s. XVI2/4
1. f. 1: Portrait; f. lv: Monogram of two facing and overlapping C’s crossing an I. 2. ff. 2-173v: [f. 2, Prologue:] Prologhe Aengesien die psalter des coninclijken prophetes Dauids, enen onwtsprekelijken ende costelijken schat is inden welcken Christus handelinghe, cracht, werckinge, lof ende heerlijcheyt sijns rijcx…, [f. 3v, Psalter] Om een oprecht Christen leeuen Beatus vir Psalmus i, O Almoghende Heere der heyscharen, mij een alderghenaedichste godt doer Jesum Christum uwen enighen soone ende een alder goetgunstichste vader…[f. 172v, Een ghemeyn ghebet Laudate domino Psal. cl, O Lieue Heere ende Godt wij loouen v in v seluen:]…O Heere al wat asem heeft moet v loouen ghij die haerder alder leeuen sijt maer der ghelouighen eewighe leeuen door Jhesum Christum onsen Heere met welcken ghij heemelsche Vader tsamen met den heyligen Geest een Godt sijt ghedanct ende gheloost in der ewicheit. Amen.
See C. C. de Bruin, “Bijdrage tot de geschiedenis der Middelnederlandse psalmenvertaling,” in Bundel opstellen van oud-leerlingen, aangeboden aan C. G. N. Vooys (Groningen 1940) 46-74, and the editions in Verzameling Middelnederlandse bijbelteksten (Leiden); psalms have Hebrew numeration.
3. ff. 174-205: [Excerpts from Proverbs and Ecclesiastes on the theme of a good wife] Proverbiorum i capittel, Die vreese des Heeren is een beghinsel der wijsheyt. Proverbiorum 2 capittel, Ist dat ghij die wijsheyt aenroept ende v hertte neycht nae der voersichticheyt. Eest dat ghij haer soect ghelijck die schatten. Als dan suldij die vreese des heeren verstaen ende Gods kennisse vinden…Maer bouen deese beyde, is te prijsen een eerbaer vrouwe. Mijn kint alle den tijt ws leeuens en schickt v niet te bedelen: want het is beeter te steruen dan te rabbauwen, oft te bedelen. 4. f. 205r-v: [Closing Prayer] Een schoon ghebedeken, Dontfermherttighe Heere ghij hebt mij gheheeuen dat ick een Christen ben gheworden sonder alle mijn verdienste…soe houdt mij nochtans bij den Euangelio ende v goddelijck woert Amen. 5. f. 205v and back flyleaf i: Prayers added in a contemporary noting hand.
Parchment, ff. iii (contemporary parchment) + 205 + iii (contemporary parchment); 100 × 70 (80 × 50) mm. 14(+1, the portrait) 22 3-228 238(-7, 8, after f. 173) 24-278. 15 long lines ruled in pale brownish-red ink. Written in a late hybrida script. On f. 1, a portrait of excellent quality (French?), 62 × 54 mm., of a woman with delicate features, holding a flower, the usual indication of a wedding portrait; in the upper corner, “Etatis 32.” Opening initial, f. 2, 5-line, in gold arabesques on a patterned blue ground, enclosed by a simple gold frame; 2-line initials in gold or white on rose, brown, green or blue grounds, patterned in gold; 1-line initials within the text slashed in red; punctuation and rubrics in red; light blue-grey paragraph marks. Numerous attractively colored gesticulating hands in the margins, as many as 3 to an opening, to call attention to underscored sections of the text. Bound, s. XVIII, in German calf. Written in Flanders in the second quarter of the sixteenth century; “Anno 1478” is written in a contemporary hand on the front flyleaf i verso and on the back flyleaf iii. The first owner was probably the woman whose portrait is on f. 1; on f. 1v, the initials of her name or of her motto. The book may have been a wedding gift. Purchased by Henry E. Huntington in September 1926 from R. Koehler of Portland, Oregon. Bibliography: De Ricci, 110.
Abbreviations
De Ricci
S. De Ricci, with the assistance of W. H. Wilson, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada (New York 1935-37; index 1940)

C. W. Dutschke with the assistance of R. H. Rouse et al., Guide to Medieval and Renaissance Manuscripts in the Huntington Library (San Marino, 1989). Copyright 1989.
Henry E. Huntington Library and Art Gallery, San Marino, California.
Electronic version encoded by Sharon K, Goetz, 2003.
All rights to the cataloguing and images in Digital Scriptorium reside with the contributing institutions.